info@stromargrupp.ee
telefon: +37255613243
 
 

OÜ Stromar Grupp on loodud 2006. aastal eesmärgiga pakkuda laiapõhjalist veemajanduse planeerimise ja korralduse alast konsultatsiooni- ja nõustamisteenust. Suurema rõhuasetuse oleme oma tegevuses seadnud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni valdkonna küsimuste ja probleemide lahendamisele, alates tegevuste planeerimisest kuni teostuse väljapakkumiseni. 

Veemajanduse valdkonna näol on tegemist väga laiaulatusliku ja paljusid tahke hõlmava valdkonnaga, mille tegevused hõlmavad endas strateegilist planeerimist ja üldiste kavade ning arenguplaanide koostamist kui ka viimaste elluviimiseks juba väga konkreetsete projektide ettevalmistamist ja elluviimist.

Oma tegevustes oleme ühelt poolt partneriks kohalikele omavalitsustele, kes peavad veemajanduse – nii ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse arendamisel kui ka pinnaveekogude ja muu veemajandusega seotud küsimuste puhul – koostama strateegilisi arengukavasid ja ette valmistama projektide rahastustaotlusi.

Teiselt poolt oleme partneriteks konsultatsiooni ja projekteerimis- ning ehitusfirmadele, samuti vee-ettevõtetele, olles valmis pakkuma projektlahendusi erinevate veemajanduse infrastruktuuri rajatiste rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

Lisaks eelpool nimetatutele oleme valmis pakkuma konsultatsiooni- ja nõustamisteenust tööstusettevõtetele, kelle tootmisprotsess eeldab vee kasutamist ja selle puhastamist.

Täpsemalt loe pakutavate teenuste kohta Teenuste lehelt.