info@stromargrupp.ee
telefon: +37255613243
 
 

Oma klientidele oleme valmis pakkuma järgmisi teenuseid:

 • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade koostamine;
 • Vee ja heitvee proovide võtmine;
 • Reostuskoormuse analüüsid reoveepuhastitele;
 • Reoveepuhastite tööprotsessi analüüs;
 • Veepuhastusjaamade ja reoveepuhastite projekteerimine;
 • Veepuhastusjaamade ja reoveepuhastite tööprotsessi optimeerimine ja operaatorite koolitus;
 • Veevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine;
 • Veemajanduse alased finantsarvutused ja majandusanalüüsid;
 • Reoveepuhastuse alased koolitused – projekteerimine, tehnoloogilised seadmed, opereerimine ja hooldus;
 • Vee erikasutuslubade taotluste koostamine;
 • Riigihanke dokumentide ettevalmistamine ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni projektide valdkonnas.